Monday, October 09, 2006

Jämställdhet - Vad menas?

Läste lite på HAX blogg om att Jämställdhetsombudsmannen utalat sig korkat igen. Detta fick mig att titta upp vad regeringen säger om jämställdhet. Bl.a. säger man detta (min fetstil):

För att ett land ska kunna växa och utvecklas krävs att man tar tillvara hela befolkningens kunskaper och kompetens. Varje individ, kvinna som man, ska ha möjlighet att utveckla sin begåvning inom just de områden där man har de bästa förutsättningarna oavsett kön. Jämställdhet mellan kvinnor och män är därför en viktig faktor för tillväxt. För att nå resultat ska jämställdhetspolitiken genomsyra alla delar av regeringens politik.

Jasså, det är det? För det första så kan jag inte på något logiskt sätt dra den slutsatsen ur resonemanget på något sätt. Inte heller presenteras någon sorts forskning som visar att jämställdhetsarbete faktiskt leder till tillväxt. Och även om det gjorde det, skulle det vara bevekelsegrunden till att man strävar mot jämställdhet? Vore det inte bättre att bara hävda att man arbetar mot det för att man tycker det är rättvist eller något? I alla fall skulle man då undvika folk som påpekar att de inte har något fog för att påstå att det leder till tillväxt.

Regeringen surrar sedan vidare om sin politik (min fetstil):

Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Delmål 1 Målet är en jämn fördelning av makt och inflytande i samhället. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet


Delmål 2 Målet är ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Delmål 3 Målet är en jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Delmål 4 Målet är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet

Målen antogs av riksdagen den 16 maj 2006.


Om vi börjar med delmål 1. Vi ser då att kvinnor och män både ska ha samma rätt och möjligheter till maktpositioner. Okej... Vilket är det då? De kan nämligen inte gälla bägge två. Antingen har de samma möjligheter, vilket innebär att att de inte förbjuds på några positioner och att de får sträva efter stolarna på samma villkor som män, genom kompetens, röstfiske eller vad som gäller. Eller också har de som grupp rätt till positionerna, vilket innebär att de behöver kvoteras dit.

I delmål 2 ser det ljusare ut. Där handlar det bara om att könen ska ha samma möjlighet till välstånd. Vad bra, det har de ju redan.

Fast i delmål 3 blir man besviken. Där står det att båda könen ska ta samma ansvar för hemarbetet. Detta kan bara uppnås genom att Staten går in och detaljstyr familjers beslut. Om mannen vill vara mer hemma än kvinnan och fixa med hemmet så får han inte det och tvärtom.

I delmål 4 kan jag egentligen bara hålla med. Fast det det där med möjlighet innebär nog något annat än vad regeringen tänkt sig. För hur ger vi kvinnor samma möjlighet till sin integritet om vi inte tillåter dem att bära vapen i självförsvar?

Regeringen spinner vidare på delmål 4 (min fetstil som vanligt):

Målet omfattar alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. Vidare omfattas arbetet för att motverka prostitution och handel med människor för sexuella ändamål, samt s.k. hedersrelaterat våld.

Mäns våld mot kvinnor är ett prioriterat område i jämställdhetspolitiken. Det våld som kvinnor utsätts för är den yttersta konsekvensen av mäns överordning och kvinnors underordning. Våldet inkräktar enligt FN:s deklaration om avskaffande av våld mot kvinnor på och förhindrar kvinnors och flickor åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Sverige är ett av få länder i världen som har en speciell lagstiftning när det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Brottet definieras som upprepade straffbara gärningar som riktar sig mot närstående kvinnor (grov kvinnofridskränkning) eller mot barn och andra närstående personer (grov fridskränkning).
Jaha.. Så där blev sex tydligen våld, i alla fall om det sker för pengar. Om jag tar betalt av en kvinna för att sex med mig (ja, jag drömmer) , har hon då misshandlat mig?

Och ska vi försöka avskaffa våldet för att det strider mot FN's rättigheter? Räcker det inte med att konstatera att det är fel att slå varandra utan att rådfråga internationella organ? Kunde vi liksom inte lista ut det själva?

Sen verkar vi tydligen jättenöjda med att vara en av de få som skiljer på våld mot män och kvinnor. Många länder gör nämligen så att de betraktar allt våld mot oskyldiga som fel oavsett vilket kön de har. Fast vi svenskar är tydligen lite finare och skiljer på dessa helt olika sortes våld.

Totalt kostar detta viktiga arbete oss skattebetalare 38 miljoner kronor. Jämställdhetsombudsmannen får höjt anslag med 6 miljoner kronor till.

5 comments:

Anonymous said...

its here

phentermine search
phentermine
tramadol
cialis

Anonymous said...

Phentermine
Phentermine search
Ringtone search
Tramadol
Phentermine
cialis

Anonymous said...

Search engines try it

Casino
viagra
tramadol
cialis

Anonymous said...

Latest news. Viagra, cialis

viagra
cialis
tramadol

Anonymous said...

Jag avundas din förmåga att publicera underbar artikel - ville bara säga att jag gillar det här!